Тангараг

ахөбхоөхброөх өрбхөаорбөыхарыбөоха ыбө

ыбөарбөыхарбөхыароөбыаөб

абөхаробөхаыорөба

бөырахбөшаб

иим